Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Cynllun lleoliad swydd Kickstart – newid bywydau ac o fudd i fusnesau

Published

on

Kornelia Charkiewicz

MAE merch ifanc o Sir Gaerfyrddin a dreuliodd hyd at bedair awr y dydd yn chwilio am waith wedi sôn am ei llawenydd wrth lwyddo i gael swydd (o’r diwedd) diolch i gynllun newydd Kickstart.

Dywedodd Kornelia Charkiewicz fod ei bywyd yn ‘llawn straen a rhwystredigaeth’ yn treulio oriau bob dydd yn gwneud ceisiadau am swyddi heb fawr o lwc.

Ond newidiodd hynny i gyd pan gymerodd ran yng nghynllun Kickstart, sy’n cael ei gynnal yn lleol gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau a’r Ganolfan Waith.

Mae Kornelia bellach yn mwynhau ei rôl newydd fel gweinyddwr i’r cwmni adeiladu lleol Morganstone.

Mae’r cynllun Kickstart yn ariannu lleoliadau gwaith i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sydd ar Gredyd Cynhwysol ac mewn perygl o fod yn ddi-waith yn yr hirdymor.

Gall cyflogwyr lleol o unrhyw faint wneud cais am gyllid i dalu am gost lleoliadau, hyfforddiant a chymorth cyflogadwyedd, Yswiriant Gwladol a chyfraniadau pensiwn sy’n golygu bod y cynllun 100 y cant yn niwtral o ran cost iddynt.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithredu fel y sefydliad arweiniol ar gyfer dros 70 o gyflogwyr lleol.

Mae’r tîm C4W+ (Cymunedau am Waith) hefyd yn gweithio gyda phobl ifanc cymwys i’w helpu i gael profiad gwaith, ysgrifennu CV a’u paratoi nhw ar gyfer cyfweliadau am swyddi.

“Pan gefais wybod am Kickstart i ddechrau roedd yn swnio ychydig yn rhy dda i’w gredu ond wrth gysylltu â nhw, roeddwn i wir yn teimlo bod pwysau wedi’i godi o’m hysgwyddau,” meddai Kornelia.

“Roeddwn i’n teimlo’n rhwystredig ac o dan lot o straen o’r blaen. Byddai diwrnod arferol yn cynnwys siom yn sgil methu â chael ymateb neu gyfweliad o’r diwrnod cynt, yna treulio tair i bedair awr yn palu drwy hysbysebion swyddi a llenwi ffurflenni cais a fyddai yn y pen draw, yn arwain at dderbyn e-byst yn dweud fy mod i’n aflwyddiannus.

“Parodd y cylch parhaus hwn am oddeutu blwyddyn a hanner ac roedd e’n teimlo fel bod fy siawns o gael cyfweliad, heb sôn am swydd, bron yn amhosibl.”

Cafodd Kornelia wybod am Kickstart gan ei Chanolfan Waith leol.

“O’r diwedd roedd yn teimlo fel bod golau ar ddiwedd y twnel ac roedd cael yr help hwnnw yn meddwl y byd i mi. Cefais gymorth ac anogaeth drwy gydol y broses ganddyn nhw, o’r eiliad y siaradais â nhw am y tro cyntaf i’r eiliad y cefais leoliad swydd. Roedden nhw bob amser yn amyneddgar ac yn barod i wrando hyd yn oed arnaf i’n sôn am fy rhwystredigaethau wrth chwilio am swyddi.”

Ychwanegodd: “Un o’r agweddau sydd wir wedi fy helpu oedd paratoi ar gyfer cyfweliadau – dim ond un cyfweliad rwyf i erioed wedi’i gael felly  roedd hwn yn brofiad eithaf cynhyrfus i mi, ond diolch i gymorth C4W+ es i ar gwrs oedd yn ymwneud â pharatoi ar gyfer cyflogaeth a pharatoi ar gyfer cyfweliadau. Roeddwn hefyd yn gallu gwneud ffug gyfweliad gydag adborth gan un o’r mentoriaid.

Mae’r profiad cyfan hwn wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i mi. Heb y cynllun hwn, byddwn i’n sicr yn dal i chwilio am swydd ac yn teimlo’r holl emosiynau negyddol sy’n mynd law yn llaw gyda hynny.

“Mae Kickstart a C4W+ wedi cael effaith fawr ar fy mywyd yn y ffordd orau bosibl a byddaf yn ddiolchgar am byth i’r bobl rwyf wedi cwrdd â nhw a’r cyfle anhygoel rwyf wedi’i gael.”

Mae Morganstone sef cyflogwr lleoliad swydd Kornelia, hefyd wedi elwa o gynllun Kickstart.

Meddai Hannah Breen, Rheolwr Hyfforddiant a Chyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol Morganstone: “Mae dyfodol y diwydiant adeiladu yn dibynnu llawer ar y cenedlaethau sydd i ddod ond mae prinder sgiliau wedi bod yn bryder yn y diwydiant ers nifer o flynyddoedd. Yn Morganstone rydym bob amser wedi bod yn frwd dros hyrwyddo’r diwydiant i bobl ifanc a rhoi’r sgiliau a’r cyfleoedd iddynt lwyddo – mae ganddynt gymaint i’w gynnig ac oherwydd yr hinsawdd bresennol mae llawer wedi methu â gwireddu eu potensial llawn a dyna’r rheswm yr oeddem ni fel cwmni mor awyddus i fod yn rhan o’r cynllun Kickstart.

“Eisoes, mae ein profiad Kickstart wedi bod yn llwyddiannus dros ben.  Mae wedi ein galluogi ni i groesawu talent ifanc i’r sefydliad. Hoffem ddiolch yn fawr iawn i Gyngor Sir Caerfyrddin am ein harwain drwy’r broses Kickstart a’n helpu i recriwtio Kornelia – mae’r gefnogaeth wedi bod yn werthfawr tu hwnt.

“Gwnaeth Kornelia gymaint o argraff ar ein tîm. Roedd yn amlwg o’i chyfweliad ei bod hi’n frwdfrydig iawn a wir eisiau llwyddo er mwyn gwneud gwahaniaeth. Mae wedi bod yn wych ei gweld yn magu hyder dros yr wythnosau diwethaf. Mae hi wedi ffitio i mewn i’r tîm mor dda ac rydym yn gyffrous i weld sut mae ei gyrfa’n datblygu.”

Gall cyflogwyr lleol a rheiny rhwng 16 a 24 oed ac sy’n chwilio am waith gael gwybodaeth am gynllun Kickstart drwy fynd i www.sirgar.llyw.cymru/kickstart

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cymraeg

Meddygon teulu dal yma ar gyfer apwyntiadau wyneb yn wyneb

Published

on

Mae meddygon yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn atgoffa’u cleifion eu bod yn parhau i gynnig apwyntiadau wyneb yn wyneb i’r rhai sydd angen eu gweld.

Trwy gydol y pandemig, mae meddygfeydd wedi sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau i redeg, gan ddefnyddio ffyrdd arloesol o gyfathrebu â’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Erbyn hyn mae llawer o feddygfeydd yn parhau i ddefnyddio ymgynghoriadau ffôn a galwadau fideo lle y bo’n briodol; mae hyn yn rhoi rhyddid i lawer o gleifion siarad â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol (nid o reidrwydd y meddyg teulu) yng nghysur a chyfleustra eu cartrefi eu hunain

Mae gan y rhan fwyaf o feddygfeydd systemau ar-lein megis E-Consult neu Ask My GP, lle gall cleifion ofyn cwestiwn llai brys am eu hiechyd. Gweler gwefan eich meddygfa am fwy o wybodaeth.

Mae Fy Iechyd Ar-lein yn parhau i fod yn opsiwn ar-lein 24/7 ar gyfer archebu presgripsiwn meddyginiaeth rheolaidd – mae wedi’i gynllunio i fod yn gyfleus i gleifion ac yn arbennig o ddefnyddiol i’r rhai sy’n hunan-ynysu neu’n gwarchod. Gall cleifion gofrestru ar gyfer hyn drwy eu meddygfa leol.

Mae system brysbennu dros y ffôn neu ar-lein ar waith yn y rhan fwyaf o  feddygfeydd i sicrhau bod cleifion yn siarad ag aelod clinigol o staff am eu hiechyd.

Os oes angen gweld claf wyneb yn wyneb, bydd y feddygfa’n gwneud apwyntiad â’r gweithiwr gofal iechyd proffesiynol mwyaf priodol i’w anghenion.

Dywedodd Dr Siôn James o Feddygfa Tregaron: “Hoffem atgoffa cleifion bod meddygfeydd teulu yn parhau i fod ar gael i chi. Pan fyddwch yn cysylltu â’ch meddygfa, byddwch yn siarad â’r person mwyaf addas ar gyfer eich cyflwr ac os bydd angen i’ch gweld wyneb yn wyneb, yna rhoddir apwyntiad i chi yn y feddygfa.

Gellir trin llawer o gyflyrau dros y ffôn gyda chyngor ac os oes angen, gellir rhoi presgripsiwn i fferyllfa o’ch dewis. Peidiwch ag osgoi ymofyn triniaeth.

Ar gyfer mân anhwylderau, cofiwch y gallai eich fferyllfa gymunedol helpu.”

Ychwanegodd Fferyllydd Cymunedol, Richard Evans: “Yn draddodiadol mae fferyllwyr Cymunedol wedi cynghori cleifion ar ystod eang o anhwylderau. Rydym bob amser yn argymell triniaethau addas i’r cleifion, neu os oes angen, eu cyfeirio at weithiwr gofal iechyd proffesiynol.

Yn ystod y pandemig hwn, gweinyddu presgripsiynau yw’r prif ffocws o hyd, ond mae gwasanaethau eraill ar gael, megis y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin, Brysbennu a Thrin, cyflenwi meddyginiaethau mewn argyfwng a dulliau atal cenhedlu brys.

Gellir cael mynediad at y gwasanaethau hyn drwy ymgynghoriad dros y ffôn, gyda’r claf neu ofalwr/aelod o’r teulu yn casglu unrhyw feddyginiaeth angenrheidiol.

Cofiwch archebu unrhyw bresgripsiwn meddyginiaeth rheolaidd mewn pryd cyn i chi ei orffen.”

Yn ychwanegol at y wybodaeth arbenigol broffesiynol a gynigir mewn fferyllfeydd, bydd cleifion cymwys yn gallu derbyn eu brechlyn ffliw rhad ac am ddim yn y mwyafrif o’n fferyllfeydd cymunedol y gaeaf hwn. Am restr lawn o fferyllfeydd sy’n cymryd rhan, cliciwch yma https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/fferyllfa/brechiadau-y-ffliw-tymhorol/

I gael gwybod pa wasanaethau y mae eich fferyllfa gymunedol yn eu cynnig, ewch i: https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/fferyllfa/

Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn parhau ar draws safleoedd gofal sylfaenol er diogelwch cleifion a staff. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy’n gweld cleifion wyneb yn wyneb i asesu neu ddarparu triniaeth yn defnyddio’r cyfarpar diogelu personol priodol ac mae sgriniau ar waith mewn rhai cownteri a derbynfeydd

Cofiwch wisgo gorchudd wyneb pan ydych yn ymweld ag unrhyw leoliad gofal iechyd.

Continue Reading

Cymraeg

Mae teuluoedd rhoddwyr organau yn dathlu dadorchuddio cerflun

Published

on

Dadorchuddiwyd cerflun yng Ngardd Fotaneg Cymru fel rhan o Wythnos Rhoi Organau.  

Cynhaliwyd y digwyddiad arbennig i godi ymwybyddiaeth o roi organau, ac i gydnabod teuluoedd rhoddwyr yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac ar draws Cymru.

Mae’r cerflun yn darlunio Glas y Dorlan yn codi o’r twr, yn cynrychioli twf, bywyd a gobaith. Gellir dod o hyd iddo ym mhrosiect pwll newydd yr ardd fotaneg. 

Ymhlith y rhai a fynychodd y dadorchuddio roedd Jesse Lewis o Gastell-nedd, a siaradodd am sut yr oedd rhoi organau yn effeithio ar ei deulu ar ôl i’w fab Jac, yn anffodus, gymryd ei fywyd ei hun. 

Dywedodd: “Llenwyd dyddiau olaf bywyd Jac â gobaith i ni, a phan aethpwyd a hynny i ffwrdd, meddyliais ar unwaith am drawsblaniadau.

“Mae cymaint o bobl yn aros ac yn gobeithio am y cyfle i barhau i fyw bywyd arferol.” 

Yn dilyn hyn, sefydlodd Jesse a’i wraig Janet y Jac Lewis Foundation, elusen i helpu pobl sy’n dioddef o faterion iechyd meddwl. 

Ychwanegodd: “Mae’n cynnig gobaith, a chredaf mai hyn yw’r cynhwysyn sy’n rhoi’r frwydr y tu mewn iddynt i barhau. 

“Ni fydd unrhyw beth sydd wedi’i gyflawni hyd yma byth yn atal y boen o golli Jac fel y bydd unrhyw un sydd wedi colli rhywun mor agos yn gwybod. 

“Fodd bynnag, mae troi’r poen honno’n obaith rhywun arall, yn rhoi ystyr i’w fodolaeth, gan wybod bod ei fywyd wedi cael effaith gadarnhaol ar fywydau llawer o bobl eraill.” 

Dywedodd Rea John, Nyrs Arbenigol yn Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG : “Er ein bod wedi cael system optio allan yng Nghymru ers bron i chwe blynedd, ymgynghorir â theuluoedd bob amser cyn i roi organau fynd yn ei flaen.

“Mae’n bwysig gwneud eich penderfyniad yn hysbys i’ch teulu a’ch ffrindiau, fel eu bod yn gwybod beth rydych chi moen ddigwydd pe bau rhoi organau yn bosibilrwydd.

“Siaradwch â’ch teulu heddiw, mae’n ei gwneud ychydig yn haws iddyn nhw os ydyn nhw byth yn y sefyllfa honno.”

Dyluniwyd y cerflun gan yr artist lleol Paul Clarke, a defnyddiodd ddeunyddiau o tair sir Hywel Dda i gynnal y cysylltiad â’r bwrdd iechyd.  

“Mae’n deyrnged i ddiolch i’r teuluoedd sydd, yn eu hamser tywyllaf, yn canfod y cryfder i gefnogi a helpu i achub bywydau pobl eraill,” meddai Rea. 

Continue Reading

Cymraeg

Digwyddiadau gwasgu afalau Castell Caeriw mis Hydref yma SUDD yn rhad ac am ddim

Published

on

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd i ddod â’u hafalau i ddeuddydd am ddim yng Nghastell Caeriw ym mis Hydref.

Gyda thymor y cynhaeaf afalau yn ei anterth, mae atyniad Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cynnig cyfle i droi unrhyw bentyrrau o’r ffrwyth maethlon hwn yn sudd blasus.

Cynhelir y digwyddiadau gwasgu afalau rhwng 10am ddydd Sadwrn 2 Hydref a dydd Sul 3 Hydref ar dir Castell Caeriw, lle bydd y Parcmon Chris wrth law gyda gwasg afalau.

Dywedodd Daisy Hughes, Rheolwr Gwasanaethau Ymwelwyr yng Nghastell Caeriw:  “Hwn yw’r adeg o’r flwyddyn pan fydd afalau ar eu gorau ac mae llawer o bobl yn darganfod bod ganddyn nhw ormodedd dros ben. Mae’r diwrnodau gwasgu afalau am ddim yn gyfle perffaith i ddod at ei gilydd gyda ffrindiau a theulu mewn awyrgylch braf a mwynhau sudd ffres.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu gwesteion o bob oedran i’r digwyddiadau hyn. Nid oes ffi mynediad, a’r unig ofyniad i’r rhai sy’n dod draw yw eu bod yn dod â rhai afalau a chynhwysydd i’w sudd gyda nhw, a’u bod yn barod i roi cynnig arni.”

I gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau.

Continue Reading

Trending

FOLLOW US ON FACEBOOK