Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Y Cyngor yn erlyn dyn o Landysul am achos ‘erchyll’ o esgeuluso ceffylau

Published

on

Anffurfiwyd eu carnau mor wael nes i'r milfeddyg ddweud mai hwn oedd y gwaethaf a welodd mewn dros 40 mlynedd o ymarfer

MAE dyn o Landysul sydd â gwaharddiad gydol oes rhag cadw ceffylau wedi ei ddyfarnu’n euog o esgeuluso ceffylau, roedd cyflwr y ceffylau mor wael nes i filfeddyg profiadol ddisgrifio’r achos fel yr un mwyaf erchyll a welodd erioed.

Roedd David Robert Davies, o Faes Dilen, Pentre-cwrt, wedi cyfaddef ei fod wedi gadael dwy ferlen i ddioddef mor wael nes bod yn rhaid eu difa i ddod â’u poen i ben.

Cafodd yr achos ei ddwyn gerbron Llys Ynadon Llanelli gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Roedd swyddog lles anifeiliaid y Cyngor wedi dod o hyd i’r merlod yn cael eu cadw yn y twyllwch gyda deunydd eu gwelyau wedi baeddu hyd at uchder gwasg ac roedd cyflwr eu carnau mor wael dywedodd y milfeddyg mai’r rhain oedd y gwaethaf iddo weld mewn dros 40 mlynedd o ymarfer.

Yn ystod ei ymchwiliad, roedd y cyngor wedi canfod bod gan Davies gollfarnau blaenorol am droseddau tebyg yn ymwneud â lles anifeiliaid a olygai ei fod wedi’i wahardd rhag cadw ceffylau am oes.

Er nad oedd yn berchen ar y merlod, cyfaddefodd ei fod yn ymwybodol o’u cyflwr ac na ddylai fod wedi gadael iddynt ddioddef.

Cafodd ei ddedfrydu i 12 wythnos yn y ddalfa, wedi’i ohirio am 24 mis a chafodd orchymyn cymunedol o 12 mis gyda 250 awr o waith di-dâl ac adsefydlu. Yn ogystal, cafodd orchymyn i dalu £6,367 o gostau a gordal dioddefwr o £122.

Daeth yr achos i’r amlwg ym mis Chwefror, 2020, pan gynhaliodd swyddog lles anifeiliaid y cyngor arolygiad dirybudd o ddefaid a gedwir gan Davies ar gaeau y mae’n eu rhentu yn Nre-fach Felindre.

Fe’u cadwyd yn y tywyllwch, heb allu edrych allan o’r sied

Wrth aros iddo gyrraedd, sylwodd ar sied wedi’i gorchuddio â phaledi pren a tharpolin – a phan edrychodd drwy dwll gallai weld dwy ferlen yn sefyll yn eu hymgarthion eu hunain.

Yng nghwmni milfeddyg o’r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion, aeth i mewn i’r sied a dod o hyd i’r merlod gyda deunydd eu gwelyau wedi’u baeddu a’u cotiau’n glymog gydag ymgarthion sych, eu carnau wedi gordyfu’n wael a’u cynffonnau mor fyr roedd yn ymddangos y gallent fod wedi bwyta nhw eu hunain allan o ddiflastod.

Nid oedd gan y merlod unrhyw beth i’w fwyta – nid oedd gan un ferlen ddŵr ac roedd gan y llall ysgarthion yn ei bwced dŵr.

Roeddent yn cael eu cadw yn y tywyllwch, yn methu ag edrych allan o’r sied a dim ond dros rwystr pren a oedd yn eu gwahanu yr oeddent yn gallu cyffwrdd â’i gilydd.

Pan gyrhaeddodd y diffynnydd a chafodd ei herio ynghylch cyflwr y merlod, dywedodd nad ei ferlod ef oedden nhw – i ddechrau dywedodd eu bod yn eiddo i berchennog y cae ac yna, pan gafodd yr honiad hwn ei wrthod, dywedodd eu bod yn eiddo i’w lysferch ac nad mewn cysylltiad â hi.

Fodd bynnag, cytunodd i drefnu bod y merlod yn cael sylw brys, carthu’r sied a rhoi bwyd a dŵr glân iddynt.

Dros y diwrnodau dilynol, gwnaeth y swyddog iechyd anifeiliaid sawl ymgais i gysylltu â llysferch Davies ond ni chafodd ateb a gwnaeth ailymweld â’r merlod pan gytunodd perchennog y cae i ddatgan eu bod wedi cael eu gadael ar ei dir.

Dim ond pan welwyd y merlod yng ngolau dydd y daeth eu gwir gyflwr i’r amlwg – dywedodd milfeddyg a alwodd i’w trin mai anffurfiad pob un o bedwar carn y ferlen ddu oedd yr achos gwaethaf o esgeulustod a welodd erioed mewn 40 mlynedd o ymarfer.

Roedd cyflwr traed yr ail ferlen ddu a gwyn yn wael iawn hefyd ac roedd ei chyhyrau’n crynu wrth iddi gerdded gan awgrymu nad oedd wedi cael dim neu fawr ddim o ymarfer corff am gryn amser.

Cafodd y ddwy ferlen driniaeth ond ddiwrnodau yn unig yn ddiweddarach roedd yn rhaid eu difa a dywedodd y milfeddyg ei fod yn credu iddynt ddioddef am o leiaf 12 mis.

Yn yr ymchwiliad dilynol, datgelwyd bod Davies wedi’i wahardd rhag bod yn berchen ar geffylau, eu cadw neu gymryd rhan yn y gwaith o gadw ceffylau am oes yn dilyn erlyniad gan y RSPCA yn 2015.

Nid oedd gan y merlod unrhyw beth i’w fwyta – nid oedd gan un ddŵr ac roedd gan y llall faw yn ei fwced ddŵr.

Yn ystod y cyfweliad, roedd yn dal i ddweud bod y merlod yn eiddo i’w lysferch sydd wedi ymddieithrio, er ei fod yn derbyn nad oedd erioed wedi’i gweld yn yr eiddo na gyda’r merlod.

Dywedodd eu bod wedi bod yn y sied ers tua mis Hydref 2019, ond nad oedd yn gwybod pwy oedd wedi eu rhoi yno. Er y byddai’n taflu gwair a bwyd i mewn i’r sied o bryd i’w gilydd, dywedodd nad oedd erioed wedi gweld neb yn eu bwydo nac yn gofalu amdanynt.

Dywedodd y tirfeddiannwr, a gafodd ei gyfweld hefyd, nad oedd yn ymwybodol bod y merlod yn y sied ar ei eiddo.

Daethpwyd o hyd i lysferch Davies yn y pen draw ond gwadodd ei bod yn gwybod unrhyw beth am y merlod yn y sied.

Yn ei achos yn Llys Ynadon Llanelli ar 13 Awst, plediodd Davies yn euog i ddwy drosedd o achosi dioddefaint diangen i ddau geffyl a thorri gorchymyn anghymhwyso mewn perthynas â cheffylau.

Er nad oedd yn berchen arnynt, cyfaddefodd ei fod yn ymwybodol o’u dioddefaint a’i fod wedi methu â chael cymorth milfeddygol iddynt, gan roi’r bai ar ei iechyd sy’n dirywio, ei fod yn unig ofalwr i’w bartner a’i fod yn addysgu eu dau blentyn yn y cartref.

Ar ôl y gollfarn, dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, Aelod Cabinet Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiogelu’r Cyhoedd: “Oni bai am weithredoedd ein swyddog iechyd anifeiliaid, a ddilynodd ei greddf a mynd ati i edrych yn y sied, efallai y byddai’r merlod hyn yn dal i ddioddef heddiw. Mae hwn yn achos ofnadwy o esgeulustod brawychus, y gellir bod wedi’i osgoi.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cymraeg

Meddygon teulu dal yma ar gyfer apwyntiadau wyneb yn wyneb

Published

on

Mae meddygon yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn atgoffa’u cleifion eu bod yn parhau i gynnig apwyntiadau wyneb yn wyneb i’r rhai sydd angen eu gweld.

Trwy gydol y pandemig, mae meddygfeydd wedi sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau i redeg, gan ddefnyddio ffyrdd arloesol o gyfathrebu â’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Erbyn hyn mae llawer o feddygfeydd yn parhau i ddefnyddio ymgynghoriadau ffôn a galwadau fideo lle y bo’n briodol; mae hyn yn rhoi rhyddid i lawer o gleifion siarad â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol (nid o reidrwydd y meddyg teulu) yng nghysur a chyfleustra eu cartrefi eu hunain

Mae gan y rhan fwyaf o feddygfeydd systemau ar-lein megis E-Consult neu Ask My GP, lle gall cleifion ofyn cwestiwn llai brys am eu hiechyd. Gweler gwefan eich meddygfa am fwy o wybodaeth.

Mae Fy Iechyd Ar-lein yn parhau i fod yn opsiwn ar-lein 24/7 ar gyfer archebu presgripsiwn meddyginiaeth rheolaidd – mae wedi’i gynllunio i fod yn gyfleus i gleifion ac yn arbennig o ddefnyddiol i’r rhai sy’n hunan-ynysu neu’n gwarchod. Gall cleifion gofrestru ar gyfer hyn drwy eu meddygfa leol.

Mae system brysbennu dros y ffôn neu ar-lein ar waith yn y rhan fwyaf o  feddygfeydd i sicrhau bod cleifion yn siarad ag aelod clinigol o staff am eu hiechyd.

Os oes angen gweld claf wyneb yn wyneb, bydd y feddygfa’n gwneud apwyntiad â’r gweithiwr gofal iechyd proffesiynol mwyaf priodol i’w anghenion.

Dywedodd Dr Siôn James o Feddygfa Tregaron: “Hoffem atgoffa cleifion bod meddygfeydd teulu yn parhau i fod ar gael i chi. Pan fyddwch yn cysylltu â’ch meddygfa, byddwch yn siarad â’r person mwyaf addas ar gyfer eich cyflwr ac os bydd angen i’ch gweld wyneb yn wyneb, yna rhoddir apwyntiad i chi yn y feddygfa.

Gellir trin llawer o gyflyrau dros y ffôn gyda chyngor ac os oes angen, gellir rhoi presgripsiwn i fferyllfa o’ch dewis. Peidiwch ag osgoi ymofyn triniaeth.

Ar gyfer mân anhwylderau, cofiwch y gallai eich fferyllfa gymunedol helpu.”

Ychwanegodd Fferyllydd Cymunedol, Richard Evans: “Yn draddodiadol mae fferyllwyr Cymunedol wedi cynghori cleifion ar ystod eang o anhwylderau. Rydym bob amser yn argymell triniaethau addas i’r cleifion, neu os oes angen, eu cyfeirio at weithiwr gofal iechyd proffesiynol.

Yn ystod y pandemig hwn, gweinyddu presgripsiynau yw’r prif ffocws o hyd, ond mae gwasanaethau eraill ar gael, megis y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin, Brysbennu a Thrin, cyflenwi meddyginiaethau mewn argyfwng a dulliau atal cenhedlu brys.

Gellir cael mynediad at y gwasanaethau hyn drwy ymgynghoriad dros y ffôn, gyda’r claf neu ofalwr/aelod o’r teulu yn casglu unrhyw feddyginiaeth angenrheidiol.

Cofiwch archebu unrhyw bresgripsiwn meddyginiaeth rheolaidd mewn pryd cyn i chi ei orffen.”

Yn ychwanegol at y wybodaeth arbenigol broffesiynol a gynigir mewn fferyllfeydd, bydd cleifion cymwys yn gallu derbyn eu brechlyn ffliw rhad ac am ddim yn y mwyafrif o’n fferyllfeydd cymunedol y gaeaf hwn. Am restr lawn o fferyllfeydd sy’n cymryd rhan, cliciwch yma https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/fferyllfa/brechiadau-y-ffliw-tymhorol/

I gael gwybod pa wasanaethau y mae eich fferyllfa gymunedol yn eu cynnig, ewch i: https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/fferyllfa/

Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn parhau ar draws safleoedd gofal sylfaenol er diogelwch cleifion a staff. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy’n gweld cleifion wyneb yn wyneb i asesu neu ddarparu triniaeth yn defnyddio’r cyfarpar diogelu personol priodol ac mae sgriniau ar waith mewn rhai cownteri a derbynfeydd

Cofiwch wisgo gorchudd wyneb pan ydych yn ymweld ag unrhyw leoliad gofal iechyd.

Continue Reading

Cymraeg

Mae teuluoedd rhoddwyr organau yn dathlu dadorchuddio cerflun

Published

on

Dadorchuddiwyd cerflun yng Ngardd Fotaneg Cymru fel rhan o Wythnos Rhoi Organau.  

Cynhaliwyd y digwyddiad arbennig i godi ymwybyddiaeth o roi organau, ac i gydnabod teuluoedd rhoddwyr yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac ar draws Cymru.

Mae’r cerflun yn darlunio Glas y Dorlan yn codi o’r twr, yn cynrychioli twf, bywyd a gobaith. Gellir dod o hyd iddo ym mhrosiect pwll newydd yr ardd fotaneg. 

Ymhlith y rhai a fynychodd y dadorchuddio roedd Jesse Lewis o Gastell-nedd, a siaradodd am sut yr oedd rhoi organau yn effeithio ar ei deulu ar ôl i’w fab Jac, yn anffodus, gymryd ei fywyd ei hun. 

Dywedodd: “Llenwyd dyddiau olaf bywyd Jac â gobaith i ni, a phan aethpwyd a hynny i ffwrdd, meddyliais ar unwaith am drawsblaniadau.

“Mae cymaint o bobl yn aros ac yn gobeithio am y cyfle i barhau i fyw bywyd arferol.” 

Yn dilyn hyn, sefydlodd Jesse a’i wraig Janet y Jac Lewis Foundation, elusen i helpu pobl sy’n dioddef o faterion iechyd meddwl. 

Ychwanegodd: “Mae’n cynnig gobaith, a chredaf mai hyn yw’r cynhwysyn sy’n rhoi’r frwydr y tu mewn iddynt i barhau. 

“Ni fydd unrhyw beth sydd wedi’i gyflawni hyd yma byth yn atal y boen o golli Jac fel y bydd unrhyw un sydd wedi colli rhywun mor agos yn gwybod. 

“Fodd bynnag, mae troi’r poen honno’n obaith rhywun arall, yn rhoi ystyr i’w fodolaeth, gan wybod bod ei fywyd wedi cael effaith gadarnhaol ar fywydau llawer o bobl eraill.” 

Dywedodd Rea John, Nyrs Arbenigol yn Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG : “Er ein bod wedi cael system optio allan yng Nghymru ers bron i chwe blynedd, ymgynghorir â theuluoedd bob amser cyn i roi organau fynd yn ei flaen.

“Mae’n bwysig gwneud eich penderfyniad yn hysbys i’ch teulu a’ch ffrindiau, fel eu bod yn gwybod beth rydych chi moen ddigwydd pe bau rhoi organau yn bosibilrwydd.

“Siaradwch â’ch teulu heddiw, mae’n ei gwneud ychydig yn haws iddyn nhw os ydyn nhw byth yn y sefyllfa honno.”

Dyluniwyd y cerflun gan yr artist lleol Paul Clarke, a defnyddiodd ddeunyddiau o tair sir Hywel Dda i gynnal y cysylltiad â’r bwrdd iechyd.  

“Mae’n deyrnged i ddiolch i’r teuluoedd sydd, yn eu hamser tywyllaf, yn canfod y cryfder i gefnogi a helpu i achub bywydau pobl eraill,” meddai Rea. 

Continue Reading

Cymraeg

Digwyddiadau gwasgu afalau Castell Caeriw mis Hydref yma SUDD yn rhad ac am ddim

Published

on

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd i ddod â’u hafalau i ddeuddydd am ddim yng Nghastell Caeriw ym mis Hydref.

Gyda thymor y cynhaeaf afalau yn ei anterth, mae atyniad Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cynnig cyfle i droi unrhyw bentyrrau o’r ffrwyth maethlon hwn yn sudd blasus.

Cynhelir y digwyddiadau gwasgu afalau rhwng 10am ddydd Sadwrn 2 Hydref a dydd Sul 3 Hydref ar dir Castell Caeriw, lle bydd y Parcmon Chris wrth law gyda gwasg afalau.

Dywedodd Daisy Hughes, Rheolwr Gwasanaethau Ymwelwyr yng Nghastell Caeriw:  “Hwn yw’r adeg o’r flwyddyn pan fydd afalau ar eu gorau ac mae llawer o bobl yn darganfod bod ganddyn nhw ormodedd dros ben. Mae’r diwrnodau gwasgu afalau am ddim yn gyfle perffaith i ddod at ei gilydd gyda ffrindiau a theulu mewn awyrgylch braf a mwynhau sudd ffres.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu gwesteion o bob oedran i’r digwyddiadau hyn. Nid oes ffi mynediad, a’r unig ofyniad i’r rhai sy’n dod draw yw eu bod yn dod â rhai afalau a chynhwysydd i’w sudd gyda nhw, a’u bod yn barod i roi cynnig arni.”

I gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau.

Continue Reading

Trending

FOLLOW US ON FACEBOOK