Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Y Cyngor yn erlyn dyn o Landysul am achos ‘erchyll’ o esgeuluso ceffylau

Published

on

Anffurfiwyd eu carnau mor wael nes i'r milfeddyg ddweud mai hwn oedd y gwaethaf a welodd mewn dros 40 mlynedd o ymarfer

MAE dyn o Landysul sydd â gwaharddiad gydol oes rhag cadw ceffylau wedi ei ddyfarnu’n euog o esgeuluso ceffylau, roedd cyflwr y ceffylau mor wael nes i filfeddyg profiadol ddisgrifio’r achos fel yr un mwyaf erchyll a welodd erioed.

Roedd David Robert Davies, o Faes Dilen, Pentre-cwrt, wedi cyfaddef ei fod wedi gadael dwy ferlen i ddioddef mor wael nes bod yn rhaid eu difa i ddod â’u poen i ben.

Cafodd yr achos ei ddwyn gerbron Llys Ynadon Llanelli gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Roedd swyddog lles anifeiliaid y Cyngor wedi dod o hyd i’r merlod yn cael eu cadw yn y twyllwch gyda deunydd eu gwelyau wedi baeddu hyd at uchder gwasg ac roedd cyflwr eu carnau mor wael dywedodd y milfeddyg mai’r rhain oedd y gwaethaf iddo weld mewn dros 40 mlynedd o ymarfer.

Yn ystod ei ymchwiliad, roedd y cyngor wedi canfod bod gan Davies gollfarnau blaenorol am droseddau tebyg yn ymwneud â lles anifeiliaid a olygai ei fod wedi’i wahardd rhag cadw ceffylau am oes.

Er nad oedd yn berchen ar y merlod, cyfaddefodd ei fod yn ymwybodol o’u cyflwr ac na ddylai fod wedi gadael iddynt ddioddef.

Cafodd ei ddedfrydu i 12 wythnos yn y ddalfa, wedi’i ohirio am 24 mis a chafodd orchymyn cymunedol o 12 mis gyda 250 awr o waith di-dâl ac adsefydlu. Yn ogystal, cafodd orchymyn i dalu £6,367 o gostau a gordal dioddefwr o £122.

Daeth yr achos i’r amlwg ym mis Chwefror, 2020, pan gynhaliodd swyddog lles anifeiliaid y cyngor arolygiad dirybudd o ddefaid a gedwir gan Davies ar gaeau y mae’n eu rhentu yn Nre-fach Felindre.

Fe’u cadwyd yn y tywyllwch, heb allu edrych allan o’r sied

Wrth aros iddo gyrraedd, sylwodd ar sied wedi’i gorchuddio â phaledi pren a tharpolin – a phan edrychodd drwy dwll gallai weld dwy ferlen yn sefyll yn eu hymgarthion eu hunain.

Yng nghwmni milfeddyg o’r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion, aeth i mewn i’r sied a dod o hyd i’r merlod gyda deunydd eu gwelyau wedi’u baeddu a’u cotiau’n glymog gydag ymgarthion sych, eu carnau wedi gordyfu’n wael a’u cynffonnau mor fyr roedd yn ymddangos y gallent fod wedi bwyta nhw eu hunain allan o ddiflastod.

Nid oedd gan y merlod unrhyw beth i’w fwyta – nid oedd gan un ferlen ddŵr ac roedd gan y llall ysgarthion yn ei bwced dŵr.

Roeddent yn cael eu cadw yn y tywyllwch, yn methu ag edrych allan o’r sied a dim ond dros rwystr pren a oedd yn eu gwahanu yr oeddent yn gallu cyffwrdd â’i gilydd.

Pan gyrhaeddodd y diffynnydd a chafodd ei herio ynghylch cyflwr y merlod, dywedodd nad ei ferlod ef oedden nhw – i ddechrau dywedodd eu bod yn eiddo i berchennog y cae ac yna, pan gafodd yr honiad hwn ei wrthod, dywedodd eu bod yn eiddo i’w lysferch ac nad mewn cysylltiad â hi.

Fodd bynnag, cytunodd i drefnu bod y merlod yn cael sylw brys, carthu’r sied a rhoi bwyd a dŵr glân iddynt.

Dros y diwrnodau dilynol, gwnaeth y swyddog iechyd anifeiliaid sawl ymgais i gysylltu â llysferch Davies ond ni chafodd ateb a gwnaeth ailymweld â’r merlod pan gytunodd perchennog y cae i ddatgan eu bod wedi cael eu gadael ar ei dir.

Dim ond pan welwyd y merlod yng ngolau dydd y daeth eu gwir gyflwr i’r amlwg – dywedodd milfeddyg a alwodd i’w trin mai anffurfiad pob un o bedwar carn y ferlen ddu oedd yr achos gwaethaf o esgeulustod a welodd erioed mewn 40 mlynedd o ymarfer.

Roedd cyflwr traed yr ail ferlen ddu a gwyn yn wael iawn hefyd ac roedd ei chyhyrau’n crynu wrth iddi gerdded gan awgrymu nad oedd wedi cael dim neu fawr ddim o ymarfer corff am gryn amser.

Cafodd y ddwy ferlen driniaeth ond ddiwrnodau yn unig yn ddiweddarach roedd yn rhaid eu difa a dywedodd y milfeddyg ei fod yn credu iddynt ddioddef am o leiaf 12 mis.

Yn yr ymchwiliad dilynol, datgelwyd bod Davies wedi’i wahardd rhag bod yn berchen ar geffylau, eu cadw neu gymryd rhan yn y gwaith o gadw ceffylau am oes yn dilyn erlyniad gan y RSPCA yn 2015.

Nid oedd gan y merlod unrhyw beth i’w fwyta – nid oedd gan un ddŵr ac roedd gan y llall faw yn ei fwced ddŵr.

Yn ystod y cyfweliad, roedd yn dal i ddweud bod y merlod yn eiddo i’w lysferch sydd wedi ymddieithrio, er ei fod yn derbyn nad oedd erioed wedi’i gweld yn yr eiddo na gyda’r merlod.

Dywedodd eu bod wedi bod yn y sied ers tua mis Hydref 2019, ond nad oedd yn gwybod pwy oedd wedi eu rhoi yno. Er y byddai’n taflu gwair a bwyd i mewn i’r sied o bryd i’w gilydd, dywedodd nad oedd erioed wedi gweld neb yn eu bwydo nac yn gofalu amdanynt.

Dywedodd y tirfeddiannwr, a gafodd ei gyfweld hefyd, nad oedd yn ymwybodol bod y merlod yn y sied ar ei eiddo.

Daethpwyd o hyd i lysferch Davies yn y pen draw ond gwadodd ei bod yn gwybod unrhyw beth am y merlod yn y sied.

Yn ei achos yn Llys Ynadon Llanelli ar 13 Awst, plediodd Davies yn euog i ddwy drosedd o achosi dioddefaint diangen i ddau geffyl a thorri gorchymyn anghymhwyso mewn perthynas â cheffylau.

Er nad oedd yn berchen arnynt, cyfaddefodd ei fod yn ymwybodol o’u dioddefaint a’i fod wedi methu â chael cymorth milfeddygol iddynt, gan roi’r bai ar ei iechyd sy’n dirywio, ei fod yn unig ofalwr i’w bartner a’i fod yn addysgu eu dau blentyn yn y cartref.

Ar ôl y gollfarn, dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, Aelod Cabinet Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiogelu’r Cyhoedd: “Oni bai am weithredoedd ein swyddog iechyd anifeiliaid, a ddilynodd ei greddf a mynd ati i edrych yn y sied, efallai y byddai’r merlod hyn yn dal i ddioddef heddiw. Mae hwn yn achos ofnadwy o esgeulustod brawychus, y gellir bod wedi’i osgoi.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cymraeg

Cyfleoedd gwaith a gyrfa ar gael yn ffair swyddi Sir Gaerfyrddin

Published

on

Bydd pobl yn cael cyfle i siarad wyneb yn wyneb â chynrychiolwyr y diwydiant a derbyn cefnogaeth i ymgeisio am swyddi gyda chyflogwyr

MAE ffair swyddi’n cael ei chynnal i helpu pobl sy’n chwilio am waith i sicrhau cyfleoedd mewn sectorau busnes allweddol sy’n chwilio am staff ar frys.

Mae Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol De-orllewin Cymru yn cynnal y ffair ar y cyd â Chymunedau am Waith a Gweithffyrdd i gefnogi busnesau yn y sectorau trafnidiaeth a logisteg, lletygarwch ac iechyd a gofal cymdeithasol – y mae gan bob un ohonynt nifer o swyddi i’w cynnig ar hyn o bryd.

Bydd pobl yn cael cyfle i siarad wyneb yn wyneb â chynrychiolwyr y diwydiant a chael cymorth i wneud cais am swyddi gyda chyflogwyr gan gynnwys timau gofal cymdeithasol, arlwyo a glanhau Cyngor Sir Caerfyrddin, darparwyr gofal preifat Paddacare a Swanton Care ynghyd ag Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gofal Croesffyrdd; Bwydydd Castell Howell, Owens Transport, TRJ Ltd a Army Reserves.

Anogir ceiswyr gwaith i alw i heibio rhwng 10am a 2pm yn hen uned Topshop yn Rhodfa’r Santes Catrin, Caerfyrddin, ddydd Mercher 22 Medi; yn Stryd Stepney, Llanelli, ddydd Iau 23 Medi, ac yn Stryd y Cei, Rhydaman, ddydd Gwener 24 Medi.

Dywedodd Edward Morgan, Cadeirydd y Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol: “Mae hwn yn gyfle i unrhyw un sy’n chwilio am waith neu sy’n ystyried newid gyrfa siarad â’r bobl sydd ag amrywiaeth o swyddi gwag i gael gwybod am yr hyn sydd ganddynt i’w gynnig i ddarpar weithwyr.

“Mae gan bob un o’r sectorau busnes sydd ar gael yn y ffeiriau swyddi gwag i’w llenwi ar unwaith – rydym am helpu i sicrhau’r swyddi cywir i’r bobl sydd â’r sgiliau a’r uchelgeisiau cywir.

“Rydym yn gweithio gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau yn ogystal â Chymunedau am Waith a Gweithffyrdd i gefnogi pobl drwy’r broses ymgeisio ac unrhyw hyfforddiant y gallai fod ei angen ar gyfer swyddi penodol.”

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin a’r Aelod Cabinet dros Adfywio: “Mae cefnogi busnesau i adfer yn sgil y pandemig Covid a Brexit, a helpu pobl i ddod o hyd i gyflogaeth gynaliadwy, yn flaenoriaethau allweddol i’r cyngor fel rhan o’n cynllun adfer economaidd.

“Mae rhai sectorau yn ei chael hi’n anodd recriwtio pobl ar hyn o bryd ac rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i’w cefnogi – mae hynny’n cynnwys ein timau ein hunain o fewn y cyngor, yn enwedig y timau gofal, arlwyo a glanhau lle mae angen mwy o bobl arnom i ymuno â’n tîm.

“Mae hwn yn gyfle gwych i unrhyw un sy’n chwilio am waith, sydd am newid cyfeiriad, neu sy’n dechrau ar ei daith gyrfa. Rydym yn gobeithio y bydd nifer o bobl yn bresennol ac y bydd yn helpu i ddod â cheiswyr gwaith a recriwtwyr at ei gilydd.”

Continue Reading

Cymraeg

Cynllun lleoliad swydd Kickstart – newid bywydau ac o fudd i fusnesau

Published

on

Kornelia Charkiewicz

MAE merch ifanc o Sir Gaerfyrddin a dreuliodd hyd at bedair awr y dydd yn chwilio am waith wedi sôn am ei llawenydd wrth lwyddo i gael swydd (o’r diwedd) diolch i gynllun newydd Kickstart.

Dywedodd Kornelia Charkiewicz fod ei bywyd yn ‘llawn straen a rhwystredigaeth’ yn treulio oriau bob dydd yn gwneud ceisiadau am swyddi heb fawr o lwc.

Ond newidiodd hynny i gyd pan gymerodd ran yng nghynllun Kickstart, sy’n cael ei gynnal yn lleol gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau a’r Ganolfan Waith.

Mae Kornelia bellach yn mwynhau ei rôl newydd fel gweinyddwr i’r cwmni adeiladu lleol Morganstone.

Mae’r cynllun Kickstart yn ariannu lleoliadau gwaith i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sydd ar Gredyd Cynhwysol ac mewn perygl o fod yn ddi-waith yn yr hirdymor.

Gall cyflogwyr lleol o unrhyw faint wneud cais am gyllid i dalu am gost lleoliadau, hyfforddiant a chymorth cyflogadwyedd, Yswiriant Gwladol a chyfraniadau pensiwn sy’n golygu bod y cynllun 100 y cant yn niwtral o ran cost iddynt.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithredu fel y sefydliad arweiniol ar gyfer dros 70 o gyflogwyr lleol.

Mae’r tîm C4W+ (Cymunedau am Waith) hefyd yn gweithio gyda phobl ifanc cymwys i’w helpu i gael profiad gwaith, ysgrifennu CV a’u paratoi nhw ar gyfer cyfweliadau am swyddi.

“Pan gefais wybod am Kickstart i ddechrau roedd yn swnio ychydig yn rhy dda i’w gredu ond wrth gysylltu â nhw, roeddwn i wir yn teimlo bod pwysau wedi’i godi o’m hysgwyddau,” meddai Kornelia.

“Roeddwn i’n teimlo’n rhwystredig ac o dan lot o straen o’r blaen. Byddai diwrnod arferol yn cynnwys siom yn sgil methu â chael ymateb neu gyfweliad o’r diwrnod cynt, yna treulio tair i bedair awr yn palu drwy hysbysebion swyddi a llenwi ffurflenni cais a fyddai yn y pen draw, yn arwain at dderbyn e-byst yn dweud fy mod i’n aflwyddiannus.

“Parodd y cylch parhaus hwn am oddeutu blwyddyn a hanner ac roedd e’n teimlo fel bod fy siawns o gael cyfweliad, heb sôn am swydd, bron yn amhosibl.”

Cafodd Kornelia wybod am Kickstart gan ei Chanolfan Waith leol.

“O’r diwedd roedd yn teimlo fel bod golau ar ddiwedd y twnel ac roedd cael yr help hwnnw yn meddwl y byd i mi. Cefais gymorth ac anogaeth drwy gydol y broses ganddyn nhw, o’r eiliad y siaradais â nhw am y tro cyntaf i’r eiliad y cefais leoliad swydd. Roedden nhw bob amser yn amyneddgar ac yn barod i wrando hyd yn oed arnaf i’n sôn am fy rhwystredigaethau wrth chwilio am swyddi.”

Ychwanegodd: “Un o’r agweddau sydd wir wedi fy helpu oedd paratoi ar gyfer cyfweliadau – dim ond un cyfweliad rwyf i erioed wedi’i gael felly  roedd hwn yn brofiad eithaf cynhyrfus i mi, ond diolch i gymorth C4W+ es i ar gwrs oedd yn ymwneud â pharatoi ar gyfer cyflogaeth a pharatoi ar gyfer cyfweliadau. Roeddwn hefyd yn gallu gwneud ffug gyfweliad gydag adborth gan un o’r mentoriaid.

Mae’r profiad cyfan hwn wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i mi. Heb y cynllun hwn, byddwn i’n sicr yn dal i chwilio am swydd ac yn teimlo’r holl emosiynau negyddol sy’n mynd law yn llaw gyda hynny.

“Mae Kickstart a C4W+ wedi cael effaith fawr ar fy mywyd yn y ffordd orau bosibl a byddaf yn ddiolchgar am byth i’r bobl rwyf wedi cwrdd â nhw a’r cyfle anhygoel rwyf wedi’i gael.”

Mae Morganstone sef cyflogwr lleoliad swydd Kornelia, hefyd wedi elwa o gynllun Kickstart.

Meddai Hannah Breen, Rheolwr Hyfforddiant a Chyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol Morganstone: “Mae dyfodol y diwydiant adeiladu yn dibynnu llawer ar y cenedlaethau sydd i ddod ond mae prinder sgiliau wedi bod yn bryder yn y diwydiant ers nifer o flynyddoedd. Yn Morganstone rydym bob amser wedi bod yn frwd dros hyrwyddo’r diwydiant i bobl ifanc a rhoi’r sgiliau a’r cyfleoedd iddynt lwyddo – mae ganddynt gymaint i’w gynnig ac oherwydd yr hinsawdd bresennol mae llawer wedi methu â gwireddu eu potensial llawn a dyna’r rheswm yr oeddem ni fel cwmni mor awyddus i fod yn rhan o’r cynllun Kickstart.

“Eisoes, mae ein profiad Kickstart wedi bod yn llwyddiannus dros ben.  Mae wedi ein galluogi ni i groesawu talent ifanc i’r sefydliad. Hoffem ddiolch yn fawr iawn i Gyngor Sir Caerfyrddin am ein harwain drwy’r broses Kickstart a’n helpu i recriwtio Kornelia – mae’r gefnogaeth wedi bod yn werthfawr tu hwnt.

“Gwnaeth Kornelia gymaint o argraff ar ein tîm. Roedd yn amlwg o’i chyfweliad ei bod hi’n frwdfrydig iawn a wir eisiau llwyddo er mwyn gwneud gwahaniaeth. Mae wedi bod yn wych ei gweld yn magu hyder dros yr wythnosau diwethaf. Mae hi wedi ffitio i mewn i’r tîm mor dda ac rydym yn gyffrous i weld sut mae ei gyrfa’n datblygu.”

Gall cyflogwyr lleol a rheiny rhwng 16 a 24 oed ac sy’n chwilio am waith gael gwybodaeth am gynllun Kickstart drwy fynd i www.sirgar.llyw.cymru/kickstart

Continue Reading

Cymraeg

Y Cyngor yn cyhoeddi gwaith gosod wyneb newydd ar y ffyrdd

Published

on

£2.2 Million invested into Carmarthenshire roads

MAE Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cyhoeddi y bydd £2.2 miliwn yn cael ei fuddsoddi yn ffyrdd Sir Gaerfyrddin dros y misoedd nesaf.

Bydd wyneb newydd yn cael ei osod ar ryw 50 o ddarnau ffordd ar ôl i arian ddod ar gael o raglen gwaith cyfalaf y Cyngor a Llywodraeth Cymru.

Mae’r buddsoddiad sylweddol hwn yn ychwanegol at raglen o waith ataliol sydd eisoes wedi dechrau.

Bydd trefniadau rheoli traffig cynhwysfawr ar waith tra bod y gwaith yn cael ei wneud, a bydd y cynlluniau yn cael eu cyhoeddi ymlaen llaw gyda manylion ar gael ar https://one.network/tm.

Bydd angen cau rhai darnau ffordd am gyfnod byr, ond bydd y gwaith hwn yn cael ei gynllunio er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl.

Bydd yr holl waith yn cael ei wneud yn unol â’r canllawiau diweddaraf o ran Covid-19.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o’r Cabinet dros yr Amgylchedd: “Mae hwn yn swm sylweddol o arian yr ydym wedi’i sicrhau i wella ein ffyrdd yn y sir.

All roadworks will be publicised in advance so motorists can plan their journeys

“Er na allwn drin pob ffordd, gyda’i gilydd bydd y gwelliannau o gymorth i wella siwrneiau i ddefnyddwyr ffyrdd Sir Gaerfyrddin a’u gwneud yn fwy diogel.

“Bydd yr holl waith ffyrdd yn cael ei gyhoeddi ymlaen llaw fel y gall modurwyr gynllunio eu teithiau i osgoi’r ardal a dilyn llwybr arall. Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i leihau’r effaith ar ddefnyddwyr ffyrdd drwy gynllunio’n ofalus; fodd bynnag, mae’n anochel y bydd hyn yn tarfu ar bethau i ryw raddau, felly gofynnwn i chi fod yn amyneddgar. Rydym yn diolch i bawb ymlaen llaw am eu cydweithrediad a’u hamynedd.”

Continue Reading

Trending

FOLLOW US ON FACEBOOK