Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Gwaith adfer yn dechrau yn Amgueddfa Sir Gaerfyrddin

Published

on

Mae gwaith adfer mawr yn cael ei wneud yn Amgueddfa Sir Gaerfyrddin – un o drysorau diwylliannol y Sir – gyda buddsoddiad o £1.2 miliwn gan y Cyngor.

Mae hen Balas yr Esgob yn Abergwili yn bwysig iawn yn hanesyddol ac yn bensaernïol ac mae’n cynnwys casgliadau unigryw o gelf a hynafiaethau o orffennol cyfoethog Sir Gaerfyrddin.

Mae atgyweiriadau hanfodol yn cael eu gwneud i’r to a’r simneiau, yn ogystal â’r gwaith cerrig a’r ffenestri dormer i ddiogelu’r amgueddfa rhag dŵr. Gwneir gwaith adfer hefyd i bortsh y brif fynedfa ac i wella mynediad.

Mae’n cyd-fynd â Phrosiect Drws i’r Dyffryn gwerth £2.34 miliwn i adfer a thrawsnewid Parc yr Esgob ac adeiladau allanol yr hen balas i greu caffi a lle dysgu. Bydd llwybrau, waliau a phlanhigion hanesyddol y parc yn cael eu hailosod a’u hatgyweirio a bydd mynediad newydd i’r ardd furiog a’r Ddôl Fawr yn cael ei greu. Mae’r prosiect wedi cael £1.27 miliwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Mae’n nodi dechrau taith adfer gyffrous i’r amgueddfa ei hun, gan fod cynlluniau uchelgeisiol i wella’r siop/derbynfa ac i adfer oriel ystafell fwyta’r Esgob, yn amodol ar lwyddo i gael cyllid grant.

Bydd orielau’r amgueddfa ar gau i’r cyhoedd am hyd at 12 mis tra gwneir y gwaith, ond bydd y parc yn parhau i fod ar agor drwy gydol y gwaith. Cynhelir digwyddiadau sydd wedi’u cynllunio hefyd gan gynnwys digwyddiad ‘tu ôl i’r llenni’ yn Llyfrgell yr Esgob bob ail a phedwerydd dydd Mercher o’r mis, gyda sgyrsiau ac uchafbwyntiau o’r casgliad arbennig o lyfrau. Yn ogystal, mae croeso i ymchwilwyr gyflwyno ceisiadau am weld eitemau o gasgliadau’r amgueddfa yn ystod y cyfnod pan fydd ar gau.

Bydd sgaffaldiau’n cael eu codi yr wythnos nesaf (Dydd Llun, 3 Chwefror), a bydd y casgliadau’n cael eu symud i le diogel yn ystod y gwaith adfer.

Mae ystlumod yn byw yn nho’r amgueddfa a chan eu bod yn rhywogaeth a warchodir, bydd peth o’r gwaith yn cael ei wneud o dan drwydded arbennig gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae hwn yn gam cyntaf pwysig mewn cynllun hirdymor i ofalu am yr adeiladau a’r parc hanesyddol.

“Yn anffodus bydd yn rhaid i ni gau’r amgueddfa i’r cyhoedd tra bydd y gwaith yn cael ei wneud, ond mae hwn yn waith hanfodol y mae’n rhaid ei wneud er mwyn diogelu adeilad yr amgueddfa ei hun a’r casgliadau unigryw y tu mewn.

“Rydym yn gwella amodau yn yr amgueddfa, ac mae angen i ni wneud newidiadau i’r ffordd y mae’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu er mwyn rheoli’r casgliadau’n well a’u gwneud yn fwy hygyrch.

“Bydd y ganolfan ymwelwyr newydd a’r gwaith o adfer y parc yn datgelu hanes cudd a darparu lleoedd newydd i’w mwynhau a’u harchwilio.

“Mae’n adeg gyffrous i’r amgueddfa ac yn yr hirdymor does dim amheuaeth y bydd yn gwella’r profiad i breswylwyr ac ymwelwyr.”

Tra bydd Amgueddfa Sir Gaerfyrddin ar gau, bydd gweithgareddau’n cael eu cynnal mewn lleoliadau eraill; Parc Howard yn bennaf. Bydd hyn yn cynnwys lansio Oriel Crochenwaith Llanelly newydd wedi’i churadu gan y gymuned, agor Oriel Plentyndod gyda dyfeisiau a difyrion Fictoraidd, ac arddangosiad teithiol a rhaglen ymgysylltu sy’n dathlu treftadaeth chwaraeon menywod yn Sir Gaerfyrddin. Mae rhaglenni dysgu hefyd yn cael eu datblygu mewn partneriaeth ag Oriel Myrddin ac Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith adfer yn Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, a newyddion a digwyddiadau eraill, dilynwch @AmgueddfeyddSirGâr ar Facebook a @CarmsMuseums ar Twitter.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cymraeg

Meddygon teulu dal yma ar gyfer apwyntiadau wyneb yn wyneb

Published

on

Mae meddygon yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn atgoffa’u cleifion eu bod yn parhau i gynnig apwyntiadau wyneb yn wyneb i’r rhai sydd angen eu gweld.

Trwy gydol y pandemig, mae meddygfeydd wedi sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau i redeg, gan ddefnyddio ffyrdd arloesol o gyfathrebu â’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Erbyn hyn mae llawer o feddygfeydd yn parhau i ddefnyddio ymgynghoriadau ffôn a galwadau fideo lle y bo’n briodol; mae hyn yn rhoi rhyddid i lawer o gleifion siarad â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol (nid o reidrwydd y meddyg teulu) yng nghysur a chyfleustra eu cartrefi eu hunain

Mae gan y rhan fwyaf o feddygfeydd systemau ar-lein megis E-Consult neu Ask My GP, lle gall cleifion ofyn cwestiwn llai brys am eu hiechyd. Gweler gwefan eich meddygfa am fwy o wybodaeth.

Mae Fy Iechyd Ar-lein yn parhau i fod yn opsiwn ar-lein 24/7 ar gyfer archebu presgripsiwn meddyginiaeth rheolaidd – mae wedi’i gynllunio i fod yn gyfleus i gleifion ac yn arbennig o ddefnyddiol i’r rhai sy’n hunan-ynysu neu’n gwarchod. Gall cleifion gofrestru ar gyfer hyn drwy eu meddygfa leol.

Mae system brysbennu dros y ffôn neu ar-lein ar waith yn y rhan fwyaf o  feddygfeydd i sicrhau bod cleifion yn siarad ag aelod clinigol o staff am eu hiechyd.

Os oes angen gweld claf wyneb yn wyneb, bydd y feddygfa’n gwneud apwyntiad â’r gweithiwr gofal iechyd proffesiynol mwyaf priodol i’w anghenion.

Dywedodd Dr Siôn James o Feddygfa Tregaron: “Hoffem atgoffa cleifion bod meddygfeydd teulu yn parhau i fod ar gael i chi. Pan fyddwch yn cysylltu â’ch meddygfa, byddwch yn siarad â’r person mwyaf addas ar gyfer eich cyflwr ac os bydd angen i’ch gweld wyneb yn wyneb, yna rhoddir apwyntiad i chi yn y feddygfa.

Gellir trin llawer o gyflyrau dros y ffôn gyda chyngor ac os oes angen, gellir rhoi presgripsiwn i fferyllfa o’ch dewis. Peidiwch ag osgoi ymofyn triniaeth.

Ar gyfer mân anhwylderau, cofiwch y gallai eich fferyllfa gymunedol helpu.”

Ychwanegodd Fferyllydd Cymunedol, Richard Evans: “Yn draddodiadol mae fferyllwyr Cymunedol wedi cynghori cleifion ar ystod eang o anhwylderau. Rydym bob amser yn argymell triniaethau addas i’r cleifion, neu os oes angen, eu cyfeirio at weithiwr gofal iechyd proffesiynol.

Yn ystod y pandemig hwn, gweinyddu presgripsiynau yw’r prif ffocws o hyd, ond mae gwasanaethau eraill ar gael, megis y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin, Brysbennu a Thrin, cyflenwi meddyginiaethau mewn argyfwng a dulliau atal cenhedlu brys.

Gellir cael mynediad at y gwasanaethau hyn drwy ymgynghoriad dros y ffôn, gyda’r claf neu ofalwr/aelod o’r teulu yn casglu unrhyw feddyginiaeth angenrheidiol.

Cofiwch archebu unrhyw bresgripsiwn meddyginiaeth rheolaidd mewn pryd cyn i chi ei orffen.”

Yn ychwanegol at y wybodaeth arbenigol broffesiynol a gynigir mewn fferyllfeydd, bydd cleifion cymwys yn gallu derbyn eu brechlyn ffliw rhad ac am ddim yn y mwyafrif o’n fferyllfeydd cymunedol y gaeaf hwn. Am restr lawn o fferyllfeydd sy’n cymryd rhan, cliciwch yma https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/fferyllfa/brechiadau-y-ffliw-tymhorol/

I gael gwybod pa wasanaethau y mae eich fferyllfa gymunedol yn eu cynnig, ewch i: https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/fferyllfa/

Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn parhau ar draws safleoedd gofal sylfaenol er diogelwch cleifion a staff. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy’n gweld cleifion wyneb yn wyneb i asesu neu ddarparu triniaeth yn defnyddio’r cyfarpar diogelu personol priodol ac mae sgriniau ar waith mewn rhai cownteri a derbynfeydd

Cofiwch wisgo gorchudd wyneb pan ydych yn ymweld ag unrhyw leoliad gofal iechyd.

Continue Reading

Cymraeg

Mae teuluoedd rhoddwyr organau yn dathlu dadorchuddio cerflun

Published

on

Dadorchuddiwyd cerflun yng Ngardd Fotaneg Cymru fel rhan o Wythnos Rhoi Organau.  

Cynhaliwyd y digwyddiad arbennig i godi ymwybyddiaeth o roi organau, ac i gydnabod teuluoedd rhoddwyr yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac ar draws Cymru.

Mae’r cerflun yn darlunio Glas y Dorlan yn codi o’r twr, yn cynrychioli twf, bywyd a gobaith. Gellir dod o hyd iddo ym mhrosiect pwll newydd yr ardd fotaneg. 

Ymhlith y rhai a fynychodd y dadorchuddio roedd Jesse Lewis o Gastell-nedd, a siaradodd am sut yr oedd rhoi organau yn effeithio ar ei deulu ar ôl i’w fab Jac, yn anffodus, gymryd ei fywyd ei hun. 

Dywedodd: “Llenwyd dyddiau olaf bywyd Jac â gobaith i ni, a phan aethpwyd a hynny i ffwrdd, meddyliais ar unwaith am drawsblaniadau.

“Mae cymaint o bobl yn aros ac yn gobeithio am y cyfle i barhau i fyw bywyd arferol.” 

Yn dilyn hyn, sefydlodd Jesse a’i wraig Janet y Jac Lewis Foundation, elusen i helpu pobl sy’n dioddef o faterion iechyd meddwl. 

Ychwanegodd: “Mae’n cynnig gobaith, a chredaf mai hyn yw’r cynhwysyn sy’n rhoi’r frwydr y tu mewn iddynt i barhau. 

“Ni fydd unrhyw beth sydd wedi’i gyflawni hyd yma byth yn atal y boen o golli Jac fel y bydd unrhyw un sydd wedi colli rhywun mor agos yn gwybod. 

“Fodd bynnag, mae troi’r poen honno’n obaith rhywun arall, yn rhoi ystyr i’w fodolaeth, gan wybod bod ei fywyd wedi cael effaith gadarnhaol ar fywydau llawer o bobl eraill.” 

Dywedodd Rea John, Nyrs Arbenigol yn Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG : “Er ein bod wedi cael system optio allan yng Nghymru ers bron i chwe blynedd, ymgynghorir â theuluoedd bob amser cyn i roi organau fynd yn ei flaen.

“Mae’n bwysig gwneud eich penderfyniad yn hysbys i’ch teulu a’ch ffrindiau, fel eu bod yn gwybod beth rydych chi moen ddigwydd pe bau rhoi organau yn bosibilrwydd.

“Siaradwch â’ch teulu heddiw, mae’n ei gwneud ychydig yn haws iddyn nhw os ydyn nhw byth yn y sefyllfa honno.”

Dyluniwyd y cerflun gan yr artist lleol Paul Clarke, a defnyddiodd ddeunyddiau o tair sir Hywel Dda i gynnal y cysylltiad â’r bwrdd iechyd.  

“Mae’n deyrnged i ddiolch i’r teuluoedd sydd, yn eu hamser tywyllaf, yn canfod y cryfder i gefnogi a helpu i achub bywydau pobl eraill,” meddai Rea. 

Continue Reading

Cymraeg

Digwyddiadau gwasgu afalau Castell Caeriw mis Hydref yma SUDD yn rhad ac am ddim

Published

on

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd i ddod â’u hafalau i ddeuddydd am ddim yng Nghastell Caeriw ym mis Hydref.

Gyda thymor y cynhaeaf afalau yn ei anterth, mae atyniad Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cynnig cyfle i droi unrhyw bentyrrau o’r ffrwyth maethlon hwn yn sudd blasus.

Cynhelir y digwyddiadau gwasgu afalau rhwng 10am ddydd Sadwrn 2 Hydref a dydd Sul 3 Hydref ar dir Castell Caeriw, lle bydd y Parcmon Chris wrth law gyda gwasg afalau.

Dywedodd Daisy Hughes, Rheolwr Gwasanaethau Ymwelwyr yng Nghastell Caeriw:  “Hwn yw’r adeg o’r flwyddyn pan fydd afalau ar eu gorau ac mae llawer o bobl yn darganfod bod ganddyn nhw ormodedd dros ben. Mae’r diwrnodau gwasgu afalau am ddim yn gyfle perffaith i ddod at ei gilydd gyda ffrindiau a theulu mewn awyrgylch braf a mwynhau sudd ffres.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu gwesteion o bob oedran i’r digwyddiadau hyn. Nid oes ffi mynediad, a’r unig ofyniad i’r rhai sy’n dod draw yw eu bod yn dod â rhai afalau a chynhwysydd i’w sudd gyda nhw, a’u bod yn barod i roi cynnig arni.”

I gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau.

Continue Reading

Trending

FOLLOW US ON FACEBOOK