Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Canlyniadau Gwylio Adar yr Ardd RSPB Cymru

Published

on

Screen Shot 2016-04-26 at 14.49.52AR ÔL mwynhau gaeaf mwyn, mae’r titw cynffon-hir yn hedfan i mewn i’r deg uchaf o’r adar a welwyd.

Aderyn y to sy’n parhau i fod â’r safle uchaf ar restr Gwylio Adar yr Ardd yng Nghymru, gyda’r titw tomos las a’r drudwy yn llenwi’r tri safle uchaf.

Mae mwy na 519,000 o bobl ar draws y DU wedi cymryd rhan yn Gwylio Adar yr Ardd RSPB 2016, gan gyfri cymaint â 8,262,662 o adar i gyd.

Ymunodd dros 24,000 o bobl ledled Cymru yn arolwg bywyd gwyllt yr ardd mwyaf y byd, drwy droi eu golygon i’w gerddi i wylio a chyfri bron i 490,000 o adar yn ystod y 37ain Gwylio Adar yr Ardd yr RSPB – a bod yn dyst i newidiadau diddorol a chyffrous ymhlith ein hadar mwyaf poblogaidd.

Mae’r titw cynffon-hir bychan wedi hedfan i mewn i ddeg uchaf Gwylio Adar yr Ardd, y tro cyntaf ers 8 mlynedd – wedi i’r ffigwr cyfartalog a welwyd yn ymweld â gerddi eleni gynyddu o 46 y cant. Mae’r rhywogaeth hynod gymdeithasol hon yn debygol o fod wedi elwa ar y misoedd mwyn cyn y digwyddiad yn Ionawr, ac wedi ymddangos mewn dros chwarter o erddi’r rhai oedd yn cymryd rhan.

Mae arbenigwyr yr RSPB yn cysylltu’r cynnydd o weld y titw cynffon-hir, yn ogystal ag adar llai yr ardd fel y titw benddu, gyda’r tywydd mwyn yn ystod y misoedd oedd yn arwain at Gwylio Adar yr Ardd 2016. Mae adar bychain sy’n bwyta pryfetach fel y titw cynffonhir yn ymatebol i’r oerfel gan ei bod yn anodd darganfod y bwyd y maen nhw’n ddibynnol arno mewn rhew ac eira, felly mae amodau mwynach yn debygol o fod wedi cyfrannu’n ffafriol at eu graddfa uchel o oroesiad.

Aderyn y to sy’n parhau i fod yr aderyn a welwyd amlaf yng Nghymru, fe’i gwelwyd yn bron i dri chwarter gerddi’r rhai a gymerodd ran. Y titw tomos las a’r ddrudwen sy’n cwblhau’r tri uchaf.

Meddai Dr Daniel Hayhow, Gwyddonydd Cadwraeth RSPB: “Mae hi wedi bod yn flwyddyn wych arall i Gwylio Adar yr Ardd yng Nghymru sydd wedi datblygu data gwerthfawr i’n helpu i greu darlun gwell o fywyd adar yr ardd.

“Mae’r cynnydd yn y nifer sy’n gweld yr adar bach hyn yn yr ardd yn amlygu pwysigrwydd darparu bwydwr adar swmpus ar gyfer rhai rhywogaethau. Dim ond yn y blynyddoedd diweddar y mae’r titw cynffon-hir wedi dechrau defnyddio bwydwyr gardd, ac erbyn hyn mae mwy a mwy yn eu gweld yn eu gerddi wrth i’r ymddygiad yma ddatblygu. Ers 2006 mae nifer cyfartalog y titw cynffon-hir a welwyd mewn gerddi ar draws Cymru wedi cynyddu 36 y cant, a’r nico wedi codi 27 y cant.”

Gall y tywydd gael effaith amrywiol ar grwpiau gwahanol o adar yn nhermau ymddygiad a pha gynefin i’w ddefnyddio. Mae’r cynnydd o weld y titw cynffon-hir, ynghyd ag adar bach yr ardd eraill, yn dangos y gall y rhywogaeth hon oroesi mewn niferoedd llawer mwy heb yr oerfel mawr. Mae’r tymheredd cynhesach wedi’i gwneud hi’n haws dod o hyd i fwyd, fel pryfaid, tasg a oedd yn anodd iawn yn rhew ac eira’r gaeafau blaenorol.

Er gwaetha’r cynnydd yma mewn niferoedd, mae sawl un arall o ffefrynnau’r gerddi yn dioddef. Cafwyd cwymp arall yn y nifer o rywogaethau adnabyddus fel y drudwy a’r fronfraith yn ystod Gwylio Adar yr Ardd eleni. Mae’r cwymp yma yn parhau â’r tueddiad o weld gostyngiad yn nifer ymweliadau gerddi’r ddwy rywogaeth o 81 ac 89 y cant ers y Gwylio Adar yr Ardd cyntaf yn 1979.

Ychwanegodd Eleri Wynne, Swyddog Cyfathrebu RSPB Cymru: “Mae nifer o’n hoff adar yr ardd mewn trafferth ac angen ein help yn ddirfawr. Mae gerddi a llecynnau awyr agored yn adnodd amhrisiadwy i sawl rhywogaeth – i ddarparu cynefin diogel a digon o fwyd a dŵr i oroesi – sy’n debygol o gael effaith sylweddol ar eu poblogaeth.”

Mae’r un tueddiadau wedi eu gweld yn y digwyddiad cyfochrog Gwylio Adar yr Ysgol, a wnaeth unwaith eto dorri’r record gyda mwy o ysgolion a phlant yn cymryd rhan nag erioed o’r blaen. Bu bron i 100,000 disgybl yn treulio awr ym myd natur yn cyfri adar mewn arolwg adar ar draws ysgolion y DU, a bu mwy na 2,000 yn cymryd rhan yng Nghymru. Y fwyalchen oedd yr ymwelydd maes chwarae mwyaf cyffredin am yr wythfed flynedd yn olynol. Aderyn y to a’r drudwy oedd yn cwblhau’r tri uchaf.

Mae Gwylio Adar yr Ardd a Gwylio Adar yr Ysgol yn rhan o ymgyrch Rhoi Cartref i fyd Natur yr RSPB, a’i nod yw mynd i’r afael â’r argyfwng cartrefi sy’n wynebu bywyd gwyllt y DU. Mae’r elusen yn gofyn i bobl ddarparu lle ar gyfer bywyd gwyllt yn eu gerddi a llecynnau y tu allan – boed hynny wrth osod blwch nythu i’r adar, creu pwll i lyffantod, neu drwy adeiladu cartrefi i ddraenogod.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cymraeg

Cyngor yn ymateb ar gyflymder i gyflawni gwelliannau sylweddol yn ei wasanaeth cynllunio

Published

on

MAE ARCHWILIO Cymru wedi cynnal Adolygiad Dilynol o Wasanaethau Cynllunio gan Gyngor Sir Gaerfyrddin ac wedi dod i’r casgliad fod y cyngor wedi llwyddo i fynd i’r afael â’i holl argymhellion.

Ym mis Gorffennaf 2021, cyhoeddodd Archwilio Cymru adroddiad yn dilyn adolygiad o wasanaethau cynllunio’r cyngor, ac roedd ei ganfyddiadau yn nodi materion perfformiad arwyddocaol a hirsefydlog yn y gwasanaeth cynllunio yr oedd angen mynd i’r afael â nhw ar frys er mwyn helpu i gefnogi’r gwaith o gyflawni uchelgeisiau’r cyngor.

Fe gafodd 17 o argymhellion eu gwneud gan Archwilio Cymru er mwyn i’r cyngor fynd i’r afael â nhw. Mae’r adroddiad wedi cadarnhau eu bod i gyd wedi eu diwallu.

Mewn ymateb i argymhellion yr adroddiad, fe wnaeth Cyngor Sir Gaerfyrddin alw Bwrdd Ymyrraeth i ddarparu goruchwyliaeth o gynllun gweithredu 49 pwynt er mwyn ymateb i ganfyddiadau Archwilio Cymru a gafodd eu cyhoeddi ym mis Gorffennaf 2021. Dros y 15 mis diwethaf, mae’r cynnydd yn erbyn y cynllun wedi’i fonitro drwy fframwaith llywodraethu’r cyngor i roi sicrwydd o gynnydd a wnaed yn erbyn yr argymhellion.

Mae Archwilio Cymru wedi bod yn dilyn cynnydd y cyngor trwy gynnal cyfarfodydd dal i fyny’n rheolaidd gyda’r cyngor, adolygu dogfennau a chraffu ar gyfarfodydd pwyllgor llywodraethu ac archwilio. Maent hefyd wedi cyfweld â swyddogion allweddol y cyngor yn ystod y broses archwilio.

O fewn yr adolygiad dilynol, sydd wedi ei gyhoeddi ar ei gwefan, mae Archwilio Cymru’n dweud:

“Mae’r Cyngor i’w ganmol am y camau pendant, cyflym a gymerodd mewn ymateb i ganfyddiadau ein hadroddiad yn 2021, ac am y ffordd y mae wedi ysgogi gwelliannau yn ei wasanaeth cynllunio.

“Mae’r ffordd adeiladol y derbyniodd y Cyngor ein hadroddiad a gweithredu ar yr argymhellion yn enghraifft arbennig o gadarnhaol o Gyngor yn dangos ei ymrwymiad i wella wrth ddarparu gwasanaethau.

“Mae’r Cyngor wedi dysgu gwersi o’r adolygiad y mae hefyd wedi’i roi ar waith yn ehangach, yn enwedig mewn perthynas â rheoli perfformiad.

“Ar y cyfan, gwelsom fod y Cyngor wedi llwyddo i fynd i’r afael â’n holl argymhellion ac wedi ymateb ar gyflymder i gyflawni gwelliannau sylweddol yn ei wasanaeth cynllunio.”

Dywedodd y Cynghorydd Ann Davies, yr Aelod Cabinet dros Faterion Gwledig a Pholisi Cynllunio:

“Rwy’n falch iawn o adroddiad Archwilio Cymru sydd yn dweud bod Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi llwyddo i oresgyn heriau o fewn ein hadran gynllunio.

“Mae’r adroddiad yn rhagorol, mae’n canmol y gwaith a’r newid mewn systemau, gweithdrefnau ac arweinyddiaeth, gan gydnabod y gwelliant sylweddol sydd wedi’i gyflawni.

“Nid diffyg moeseg gwaith oedd yn gyfrifol am y materion dan sylw, gan fy mod yn gwybod o lygad y ffynnon am yr ymdrech a’r ymroddiad sy’n cael eu rhoi i mewn gan nifer o’n swyddogion. Yn hytrach y prosesau oedd ar fai ac roedd angen eu haddasu, gan nad oedd yn rhoi’r amgylchedd priodol i swyddogion gyflawni’r gwaith oedd ei angen.

“Hoffwn ddiolch i holl swyddogion y cyngor sydd wedi gweithio mor galed ers Gwanwyn 2021 i gyrraedd y nod o gwrdd â phob un o’r 17 o’r argymhellion a gafodd eu nodi yn wreiddiol gan Archwilio Cymru.

“Y cam nesaf, wrth gwrs, yw dal ati, parhau i symud ymlaen er mwyn aros ar flaen y gad fel un o’r awdurdodau cynllunio mwyaf cynhyrchiol yng Nghymru. Mae gwaith pellach i’w wneud ac rydym wedi ymrwymo i wella’n barhaus, yn enwedig ym myd gorfodi ond rydym yn symud i’r cyfeiriad cywir gyda dros 1000 o achosion gorfodi eisoes wedi’u datrys yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.”

Cliciwch yma i weld copi llawn o’r Adolygiad Dilynol o’r Gwasanaethau Cynllunio ar wefan Archwilio Cymru.

Continue Reading

Charity

Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda yn defnyddio rhoddion i greu ystafell dawel ar gyfer eu haelodau staff

Published

on

Diolch i roddion, mae Elusennau Iechyd Hywel Dda wedi prynu cadeiriau cyfforddus a byrddau coffi ar gyfer yr ystafell staff wedi’i hadnewyddu yn ward anadlol Padarn yn Ysbyty Glangwili.
Mae Ward Padarn wedi symud i leoliad newydd, parhaol ac mae’r ystafell staff wedi’i gwella i’w gwneud yn ardal fwy ymlaciol.
Dywedodd Lynwen Williams, Uwch Swyddog Cyswllt Gweithredol ar gyfer Gofal Heb ei Drefnu yn Ysbyty Glangwili: “Bydd y dodrefn newydd yn helpu gyda lles staff, gan ei wneud yn fwy cyfforddus a deniadol.
“Mae Cynghrair Cyfeillion yr ysbyty hefyd wedi talu am furlun i addurno ystafell y staff, felly mae bellach yn lle tawel.”
Ychwanegodd Nicola Llewellyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda ac rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn.”
Os hoffech gefnogi eich GIG lleol, ewch i www.elusennauiechydhyweldda.org.uk

Continue Reading

Cymraeg

Hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi yn ystod yr argyfwng costau byw

Published

on

RYDYM AM sicrhau bod holl drigolion Sir Gaerfyrddin yn ymwybodol o’r cymorth ariannol a’r cymorth i’r aelwydydd sydd ar gael.

Rydym ni’n gwybod pa mor anodd yw hi pan fo angen cymorth arnoch ond heb fod yn gwybod ble i droi – rydym am i chi wybod ein bod yma i chi.

Mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin dîm ymroddedig o ymgynghorwyr sydd yma i wrando a’ch helpu i wneud cais am y cymorth, y gwasanaethau a’r arian y mae’n bosibl fod gennych hawl iddynt.

Mae 2 ffordd o gael mynediad at y cymorth hwn.

Ar-lein – drwy fynd i dudalen Hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi y Cyngor, lle gallwch gael gwybodaeth am amrywiaeth eang o gynlluniau cymorth neu drefnu i siarad ag ymgynghorydd.

Ewch i un o’n Canolfannau HWB – yng Nghaerfyrddin, Llanelli a Rhydaman a siaradwch ag un o’n hymgynghorwyr HWB cyfeillgar.

Ers mis Ebrill eleni, mae ymgynghorwyr HWB wedi cael dros 400 o geisiadau am gyngor a chymorth gan drigolion Sir Gaerfyrddin ac wedi helpu gyda cheisiadau am ystod o gynlluniau cymorth gan y Cyngor a thrydydd partïon. Ymhlith y rhain mae Bathodynnau Glas ar gyfer parcio i bobl anabl, gostyngiadau ar y Dreth Gyngor, Taliadau Annibyniaeth Personol, a grantiau i helpu rhieni i brynu hanfodion ysgol, fel gwisg ysgol.

Yn ogystal â rhoi cymorth drwy ei Ganolfannau HWB a’i dudalen ‘Hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi’, bydd Cyngor Sir Gaerfyrddin yn cyfarfod â phartneriaid a rhanddeiliaid lleol i drafod a rhannu gwybodaeth, ynghyd ag arferion gorau, fel y gallwn weithio tuag at ddarparu pecyn cymorth gwirioneddol aml-asiantaeth i aelwydydd agored i niwed yn Sir Gaerfyrddin.

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd ac arweinydd y Cabinet ar y maes hwn, sef y Cynghorydd Linda Evans, “Nawr, yn fwy nag erioed, mae’n bwysig bod pobl yn gwybod pa gymorth a buddion sydd ar gael iddynt wrth i’r costau byw gynyddu, sy’n effeithio arnom i gyd.

“Mae talu am fwyd, ynni, tanwydd a’r morgais, i enwi ond ychydig o’r costau cynyddol, yn flaenllaw yn ein meddyliau ni i gyd, felly mae’n hynod o bwysig bod pobl yn gallu cael mynediad at ba bynnag gymorth sydd ar gael iddynt.

“Mae’r broses o wneud cais am gefnogaeth wahanol yn gallu bod yn llethol a dyna pam rydyn ni wedi sefydlu timau HWB, yn Llanelli, Rhydaman a Chaerfyrddin i bobl alw heibio a siarad ag ymgynghorydd. Gall ein hymgynghorwyr HWB eich arwain drwy’r prosesau gwahanol ar gyfer gwneud cais am gymorth a budd-daliadau ac efallai y gallant awgrymu canghennau eraill o gymorth nad ydych efallai’n ymwybodol ohonynt. Mae’r gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim.

“Yn ddiweddar, mae’r cyngor wedi dechrau dosbarthu Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf Llywodraeth Cymru ac yn ddiweddarach y mis hwn, byddwn yn cynnal digwyddiad costau byw i ddod ag ystod o asiantaethau partner ynghyd i ddeall yn well beth arall mae’n bosib ei wneud ar lefel leol i gefnogi’r rhai sy’n cael eu taro galetaf gan yr argyfwng costau byw.”

I gael help gan ymgynghorydd HWB neu i gael rhagor o wybodaeth am sut i gael cymorth, budd-daliadau a gwasanaethau, ewch i’r dudalen Hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin.

Continue Reading

Trending

FOLLOW US ON FACEBOOK