Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Cerddwyr Cylch Teifi

Published

on

ER GWAETHAF y rhagolygon gwael a chawodydd trwm, cafodd ugain Cerddwr dewr daith arbennig iawn gyda Dafydd Davies yn ardal Cwm Alltcafan, Pentre-cwrt ym mis Tachwedd. Roedd y coed hydrefol a’r ‘afon ddofn’ yr un mor hardd â’r Cwm ym mis Mehefin yng ngherdd enwog T.Llew Jones. Dysgon ni am yr hen reilffordd, cerdded trwy hen dwnnel, a chlywed am y ffatrïoedd gwlân. Aeth rhai ohonom ymlaen wedyn i gymdeithasu dros luniaeth yn Nhafarn y Daffodil.
Fis Rhagfyr 14eg, bydd Howard Williams yn ein harwain ar Aber Afon Teifi, gan adael maes parcio’r Jiwbilî rhwng Patch a Gwbert (SN163 493; Cod post SA43 1PP) am 10.30yb. Byddwn yn dilyn taith gylch o ryw ddwy awr a 2.75 milltir. Awn wrth ochr yr heol trwy Gwbert a lan y bryn i gyfeiriad y Ferwig, ar hyd y ffordd tuag at y Clwb Golff, dros y cwrs ar lwybr cyhoeddus, lawr i Waungelod a Nant y Ferwig ac yn ôl ar hyd yr heol. Mae palmant neu lwybr ar gael wrth ochr yr heol hon drwy gydol y daith. Bydd esgyniad o ryw 270 troedfedd ond ddim sticlau. Bydd ychydig o fwd ar ran fechan o’r daith. Bydd y pwyntiau o ddiddordeb yn cynnwys New Brighton; Plasty Towyn a’r beirdd; Ynys Aberteifi, ei llygod a’i llongddrylliadau; bywyd gwyllt yr aber; Pen yr Ergyd; a golygfeydd trawiadol. Gallwn gymdeithasu dros luniaeth wedyn yng Ngwesty Gwbert (wrth y fynedfa sy’n arwain at faes parcio Gwesty’r Cliff.)
Yn y flwyddyn newydd, dydd Sadwrn 11 Ionawr 2020, bydd Gareth a Mer Evans yn ein harwain yn ardal Hermon a’r Glog. Byddwn yn gadael maes parcio Capel Hermon, Hermon (ger Crymych) (SN 211 319; Cod Post SA36 0DS) am 10:30. Awn ar daith glocwedd hamddenol o ryw 2 filltir ar ffyrdd caled; cerddwn i lawr i’r Glog, trwy’r pentref, lan i heol dawel arall sy’n dod â ni’n ôl i’r man cychwyn. Fydd dim sticlau na llethrau serth. Cawn glywed am Chwarel y Glog, mwyngloddiau plwm Llanfyrnach, a’r rheilffordd.
A bydd cyfle i gymdeithasu dros luniaeth wedyn yng Nghegin Bella, Canolfan Hermon.
Darllenwch fanylion y teithiau i sicrhau eich bod yn ddigon abl i’w chyflawni heb oedi’n ormodol; dewch â dillad addas, yn enwedig esgidiau sy’n gymwys i dir gwlyb ac anwastad; a chymerwch ofal arbennig wrth groesi ffyrdd ac wrth gerdded ar hyd ffyrdd heb balmant neu ar lethrau serth. Os nad ydych chi wedi cerdded gyda ni o’r blaen, cysylltwch i gael y manylion llawn ac i ddod ar y rhestr bostio: philippa.gibson@gmail.com 01239 654561
Manylion bras ein teithiau nesaf:
D.S. Dylai’r codau post fod yn agos i’r lle iawn, ond yn aml ni fyddant yn dangos yr union le.
14 Rhagfyr: Aber Afon Teifi
Gadael maes parcio’r Jiwbilî rhwng Patch a Gwbert
(SN163 493; Cod post SA43 1PP) am 10.30yb.
Arweinydd: Howard Williams
11 Ionawr: Hermon / Y Glog (ger Crymych)
Gadael maes parcio Capel Hermon, Hermon
(SN211 319; Cod post SA36 0DS) am 10.30yb.
Arweinwyr: Gareth a Mer Evans
8 Chwefror: Ardal Abergwaun
Gadael maes parcio’r dref, Y Wesh (tâl)
(SM 954371; SA65 9NG) am 10.30yb.
Arweinydd: Siân Bowen

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cymraeg

Rhagor o fuddsoddiad yn yr A484 yn Sir Gaerfyrddin

Published

on

Mae cam olaf y gwaith adfer i atgyweirio’r difrod a achoswyd gan storm Callum ar yr A484 bellach ar waith.

Mae rhaglen gymhleth iawn o waith graddol eisoes wedi’i chwblhau yn un o’r ardaloedd yr effeithiwyd arni waethaf yng Nghwmduad, pan fu farw dyn ifanc yn drasig yn dilyn tirlithriad.

Mae atgyweiriadau o ganlyniad i’r storm hefyd wedi’u gwneud ym Mronwydd.

Effeithiwyd ar ryw 20 milltir o’r A484 gan yr amodau tywydd eithafol yn Sir Gaerfyrddin ym mis Hydref 2018, a oedd yn ymestyn o Gaerfyrddin i Genarth.

Mae ail gam y gwaith cynnal wedi dechrau erbyn hyn mewn ardaloedd eraill yr effeithiwyd arnynt wrth droeon Henallt, De Pante, Gorsaf Llwyfan Cerrig, Tirgwili/Rock & Fountain, Mile End, Nantclawdd, cyffordd yr A484/A475, Gelligatti cyn gorffen yn Flatwood, Cenarth.

Bydd y gwaith yn cynnwys cwympo coed wedi’u difrodi, gosod sylfeini ar gyfer rhwystrau diogelwch newydd, sefydlogi argloddiau a gosod siambrau draenio priffordd newydd.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru i wneud gwaith cynnal a chadw’r briffordd mewn ymateb i arolygiadau manwl yn dilyn y storm.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Mae hwn wedi bod yn waith cymhleth iawn sy’n ymestyn dros 20 milltir ac yn cynnwys nifer o asiantaethau. Er bod diogelwch y cyhoedd yn hollbwysig, gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y gwaith hwn yn cael ei darfu cyn lleied â phosibl nes y bydd wedi’i gwblhau. Rydym yn deall bod hyn wedi cael effaith fawr ar y gymuned leol a’r bobl sy’n defnyddio’r ffordd, a hoffem ddiolch iddynt am eu hamynedd a’u cydweithrediad wrth i’r gwaith adfer ac atgyweirio hwn gael ei wneud.”

Continue Reading

Cymraeg

Arestio dyn am losgi gwastraff yn anghyfreithlon

Published

on

Mae dyn wedi cael ei arestio mewn cysylltiad â llosgi gwastraff yn anghyfreithlon yn ardal Llanelli, yn dilyn ymchwiliad gan swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae mwg o’r gwastraff sy’n llosgi wedi achosi pryder i bobl sy’n byw yn y cyffiniau.

Mae CNC yn gweithio gyda’i asiantaethau partner, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Cyngor Sir Caerfyrddin a Heddlu Dyfed-Powys i fynd i’r afael â throseddau gwastraff ledled y sir ac mae wedi apelio at y cyhoedd am gymorth.

Dywedodd Pippa Sabine, Swyddog Taclo Troseddau Gwastraff CNC:

“Os yw cynnig yn ymddangos yn rhy dda i fod yn wir yna byddwch yn ofalus, mae’n debygol iawn bod y cludydd yn gweithredu’n anghyfreithlon ac yn dympio gwastraff lle bydd yn niweidio’r gymuned leol a’r amgylchedd.

“Ar gyfartaledd mae cludydd gwastraff cyfreithlon yn codi tua £52 i gael gwared â bwndel o faint cist car tra byddai llwyth fan yn costio £166 a llwyth sgip cyfartalog o gwmpas £230.

“Os codir llai arnoch chi, yna gofynnwch a ydynt yn gludydd gwastraff cofrestredig ac edrychwch ar ein cofrestr gyhoeddus.

“Rhowch wybod am unrhyw weithgarwch amheus neu anghyfreithlon i linell gymorth digwyddiadau CNC ar 0300 065 3000.”

Mae’r Tîm Atal Tanau Bwriadol a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi cynorthwyo CNC a Heddlu Dyfed-Powys fel rhan o’r gwaith hwn.

Dywedodd Rhingyll y Tîm Atal Tanau Bwriadol, Marc Davies:

“Mae diogelu ein cymunedau yn flaenoriaeth allweddol gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

“Mae dympio a llosgi gwastraff yn anghyfreithlon yn achosi niwsans difrifol i’r gymuned gyfagos, a thra bod criwiau tân yn delio â’r digwyddiadau hyn, nid ydynt yn gallu ymateb i alwadau brys eraill.

“Mae’n hanfodol ein bod yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid i fynd i’r afael â’r drosedd hon ac yn eu cefnogi yn eu gwaith o ymchwilio a gorfodi.”

Ychwanegodd y Rhingyll Gemma Davies o Dîm Plismona Bro Llwynhendy:

“Rydym yn dibynnu ar ein cymuned i rannu gwybodaeth gyda ni er mwyn targedu a thaclo troseddau o’r math hwn.

“Drwy weithio gydag asiantaethau partner, gallwn ymdrin yn effeithiol â throseddau, cadw ein cymunedau’n ddiogel rhag niwed gan droseddau o’r fath a lleihau’r galw a roddir ar blismona rheng flaen.”

Gall y cyhoedd ffonio 101 i roi gwybodaeth neu adrodd am droseddau neu gallant ei wneud yn ddienw drwy Crimestoppers.

I wirio cofrestr gyhoeddus CNC ewch i

Continue Reading

Cymraeg

Gwahodd trigolion Llanymddyfri i ddigwyddiad galw heibio cyhoeddus i drafod gwasanaethau gofal iechyd

Published

on

Gwahoddir trigolion Llanymddyfri i ddigwyddiad galw heibio cyhoeddus i drafod syniadau a gofyn cwestiynau am ddarpariaeth gofal iechyd yn ysbyty’r dref a’r Uned Mân Anafiadau.

Mae Ysbyty Llanymddyfri o bwysigrwydd strategol i’r bwrdd iechyd gan ei fod yn darparu gwasanaethau pwysig iawn i’r boblogaeth leol, ac rydym am ddyfodol disglair i’r ysbyty fel y mynegir yn ein strategaeth iechyd a gofal.

Bydd y digwyddiad, a gynhelir rhwng 3 pm-6pm yng Ngwesty’r Castell yn Llanymddyfri ddydd Gwener 14 Chwefror yn rhoi cyfle i drigolion lleol ofyn unrhyw gwestiynau a thrafod ein gwasanaethau.

Continue Reading

Trending

FOLLOW US ON FACEBOOK